DIFENO Went gezelenç aýakgaplary, ýokary kesilen aýakgaplar - Erkekler

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary

Öndürijilik süetli deri we tor göterijilerinde rezin barmak gapaklary bar;dem alýan örtük

Düwürtikli, ýapyk öýjükli köpükli diller çyglylygy we galyndylary saklaýar

DIFENO Fit.Eco + garyşyk-EVA, zonal arka we topuk goldawy bilen konturly aýaklary saýlaň

Dabanyndaky DIFENO howa ýassygy şok siňdirýär we durnuklylygy goşýar

EVA durnuklylyk we rahatlyk üçin orta

Kebşirlenen neýlon arka çeňňegi durnuklylygy goşýar

“Vibram TC5 +” aýakgaplary tutmak üçin 5 mm çuňluga eýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Iň oňat ulanmak Gezelenç
Aýakgap beýikligi Artykmaç topuk
Aýakgap ýapylmagy Baglamak
Upperokarky Suede deri / mesh
Astar Meş
Midsole EVA
Goldaw Neýlon arkasy
Daşarda Vibram kauçuk
Agram (jübüt) 2 litr.2 oz.
Jyns Erkekler

Aýratynlyklary

Difeno gezelenç aýakgaplary

Bellik dili galyndylary saklaýar

Sintetiki deri aýakgap we topuk taýagy

Eko, EVA konturly aýak düşegini organiki ys gözegçiligi bilen garyşdyrdy

Kebşirlenen neýlon arkasy

Dabanyndaky howa ýassygy şok siňdirýär we durnuklylygy goşýar

Gysylan galypdan ýasalan EVA aýak çarçuwasy ýassygy üpjün edýär

Mikroblara garşy serişdeler aýakgabyňyzdaky mikroblara sebäp bolýan ysyň köpelmegine aralaşýar we bozýarÇydamly metal çelekli we berk we sazlanyp bilinýän ulgam bilen suw geçirmeýän aýakgap.Ygtybarly.Munuň aňsatlyk bilen gowşamagyndan we syýahatyňyzdan lezzet almakdan gorkmaly däl.Köp gatly berkitme aýakgap ulgamy, goşmaça berklik üçin ýokary stres ýerlerinde goşa tikiş.

Suw geçirmeýän erkek aýakgaplary, günüň dowamynda, möwsümde rahat we gurak bolmagy üçin täsirli howa çalşygyny üpjün edýän, dem alýan, derä arassa D01 astydyr.Semiarym höwürtge ýel geçirmeýän dil, erkekleriň aýakgaplaryndan gum saklamaga kömek edýär.

Erkekler üçin alpinizm aýakgaplary, ýokary ýassyk we ýokary energiýa gaýtaryşyny üpjün edýän, aýak ýadawlygyny azaldýan we siňdiriji täsiri üpjün edýän çeýe EVA midsole bar.Öňdebaryjy rezin tagta ähli şertlerde durnukly we ygtybarly tutmagy üpjün edýär.Gündelik durmuş we gezelenç, gezelenç, aw, kempir, alpinizm, welosiped sürmek, balyk tutmak, jeňňel, ylgaw, sumka, daga çykmak, syýahat we ş.m. ýaly gündelik sport we açyk sport görnüşleri üçin ýörite döredilen.

Sargyt amallary

“Difeno” futbol aýakgaplarynyň önümçilik maglumatlary

MOQ : 300Pair / Reňk

Mysal üçin wagt: 2 hepde

Eltip beriş wagty: Adatça 40 gün

Marka: Difeno ýa-da Markaňyz

Gap: sumkaly guty, dizaýn üçin mugt

Usuly: 210841

Difeno, 17 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan sport aýakgap öndürijisi we eksportçysy

1. Elektron katalog üçin habarlaşyň, Mysal üçin maglumat ýygnaň

Müşderiden düşünje, dizaýn, materiallar, logotip we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlary ýygnarys.

2. Nusga almagyň jikme-jikliklerini tassyklaň

Taslama topary, nusga almazdan ozal ähli maglumatlary tassyklar.Soň bolsa tassyklamak üçin iberiň.

3. Sitata beriň

Müşderi nusgany tassyklandan soň.Bölüm bahasy we gowşuryş wagty üçin sitata berýäris.

4. Sitat tassyklamasy

Müşderi sargyt üçin bahany, gowşuryş wagtyny we mukdaryny tassyklar.Tölegiň tassyklanmagyndan soň önümçilik işine başlaýarys.

5. Önümçilik yzarlamasy

Sargyt gutaran wagtymyzy bereris, Önümçilik wagtynda täze amal üçin täzelenersiňiz.

6. Hil gözegçiligi

Gaplamazdan ozal 100% ýokary hilli bar aýakgap, islän wagtyňyz girişiňizi garşylaýarys.

7. Gap we gämi

Talabyňyza görä gaplap başlaýarys.Konteýner zakaz etmegiňize kömek ediň, köwşüňiziň çalt we gowy ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin ekspeditor bilen habarlaşyň

8. Bahasy hyzmaty

Difeno wyiousdanly garaýyşly zawod. Bizde önümleriň hilini kepillendirýän 180 günümiz bar.Islendik meseläňizi çözmäge şat.Siziň üstünlikleriňiz biziň maksadymyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň