“DIFENO” ähli möwsümde gezelenç aýakgaplary, orta kesilen aýakgaplar - suw geçirmeýän gezelenç aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary

Öndürijilik süetli deri we tor göterijilerinde rezin barmak gapaklary bar;dem alýan örtük

Düwürtikli, ýapyk öýjükli köpükli diller çyglylygy we galyndylary saklaýar

DIFENO Fit.Eco + garyşyk-EVA, zonal arka we topuk goldawy bilen konturly aýak düşeklerini saýlaň

DIFENO Howa ýassygy şok siňdirýär we durnuklylygy goşýar

EVA orta aýakgaplary durnuklylygy we rahatlygy üpjün edýär

Kebşirlenen neýlon arka çeňňekleri durnuklylygy goşýar

“Vibram TC5 +” aýakgaplary tutmak üçin 5 mm çuňluga eýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Iň oňat ulanmak Gezelenç
Aýakgap beýikligi Topuk
Aýakgap ýapylmagy Baglamak
Suw geçirmeýän Hawa
Suw geçirmeýän görnüş Suw geçirmeýän dem alyş membranasy
Upperokarky Suede deri / mesh
Astar Meş
Midsole EVA
Goldaw Neýlon arkasy
Daşarda Vibram kauçuk
Agram (jübüt) 1 funt 12 oz.
Jyns Aýallar we erkekler

Aýratynlyklary

Difeno gezelenç aýakgaplary

Öndürijilik süet deri we ýokarky mesh

Bellik dili galyndylary saklaýar

Sintetiki deri aýakgap we topuk taýagy

Aýaklaryň gury bolmagy üçin dem alýan matalar

DIFENO Fit Fit Eco garyşyk EVA konturly aýakly, organiki ys gözegçiligi bilen galyplanan neýlon arka çeňňegi

Dabanyndaky howa ýassygy şok siňdirýär we durnuklylygy goşýar

Gysylan galypdan ýasalan EVA aýak çarçuwasy ýassygy üpjün edýär

Has rahatlyk üçin aýak has çeýe bolýar

Düzülip bilinýän armatura, ygtybarly ýer üçin adaty aýak örtügi üçin orta ýerden ýokarky tarapa goldaw berýär.Dowam etmek üçin gurlan berk enjam.

Ortolit ýat insolynyň arka goldaw dizaýny, aýagyň asyl görnüşini saklaýar we ýadawlygy aýyrýar.Her ädim başlamak ýaly aňsat.

Aeňil we çydamly EVA midsole uzak wagtlap rahatlygy, ýokary ýassygy we ýokary energiýa gaýdyp gelmegini üpjün edýär we ösen köp ugurly rezin reňkli daşky gurşaw her gurşawda dogry saklanmagy we durnuklylygy üpjün edýär.

Sargyt amallary

“Difeno” futbol aýakgaplarynyň önümçilik maglumatlary

MOQ : 300Pair / Reňk

Mysal üçin wagt: 2 hepde

Eltip beriş wagty: Adatça 40 gün

Marka: Difeno ýa-da Markaňyz

Gap: sumkaly guty, dizaýn üçin mugt

Usuly: 210849

Difeno, 17 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan sport aýakgap öndürijisi we eksportçysy

1. Elektron katalog üçin habarlaşyň, Mysal üçin maglumat ýygnaň

Müşderiden düşünje, dizaýn, materiallar, logotip we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlary ýygnarys.

2. Nusga almagyň jikme-jikliklerini tassyklaň

Taslama topary, nusga almazdan ozal ähli maglumatlary tassyklar.Soň bolsa tassyklamak üçin iberiň.

3. Sitata beriň

Müşderi nusgany tassyklandan soň.Bölüm bahasy we gowşuryş wagty üçin sitata berýäris.

4. Sitat tassyklamasy

Müşderi sargyt üçin bahany, gowşuryş wagtyny we mukdaryny tassyklar.Tölegiň tassyklanmagyndan soň önümçilik işine başlaýarys.

5. Önümçilik yzarlamasy

Sargyt gutaran wagtymyzy bereris, Önümçilik wagtynda täze amal üçin täzelenersiňiz.

6. Hil gözegçiligi

Gaplamazdan ozal 100% ýokary hilli bar aýakgap, islän wagtyňyz girişiňizi garşylaýarys.

7. Gaplamak we ibermek

Talabyňyza görä gaplap başlaýarys.Konteýner zakaz etmegiňize kömek ediň, köwşüňiziň çalt we gowy ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin ekspeditor bilen habarlaşyň

8. Bahasy hyzmaty

Difeno wyiousdanly garaýyşly zawod. Bizde önümleriň hilini kepillendirýän 180 günümiz bar.Islendik meseläňizi çözmäge şat.Siziň üstünlikleriňiz biziň maksadymyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň