Biz hakda

Difeno öndüriji hyzmaty

takmynan2

OEM we ODM hyzmaty

Her möwsümde birnäçe täze modeli neşir etmegi dowam etdirýäris.Sargytlaryňyz üçin elektron katalogymyz üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Şeýle hem, öz dizaýnlaryňyzy we markaňyzy aýakgapdan gaplaýyş jikme-jikliklerine çenli düzmäge şat.

takmynan3

Eltip bermek we tölemek

FOB, CIF, EXW bahasy, TT, LC we kassa töleglerini goldaýarys.Şeýle hem, has köp mümkinçilik üçin gepleşik geçirip bileris.

Nusga almak

Islendik pikiriňizi sazlap bilýän tejribeli 3D, AI, SPD dizaýn toparymyz bar.Tassyklamalaryňyzdan soň, nusgalarymyz materiallary we nusgalary ýygnap başlar.Adatça, jikme-jiklikler tassyklanandan soň 15 gün gerek.

takmynan1

Doly gözden geçirmek

Doly gözden geçirmegi we üçünji tarap barlagyny goldaýarys, hil Difenonyň durmuşy.Her önümçilik topary azyndan 2 hil gözegçilik işgäri.

takmynan4

DIFENO hekaýasy

Bu syýahat 2007-nji ýylda buýsanýan kompaniýamyzy gurmak üçin başlandy - wagt synagyndan geçýär. DIFENO Hytaýyň öňdebaryjy we öňdebaryjy aýakgap öndürijilerinden biridir.Difeno, adamlaryň gündelik durmuşa we sporta gatnaşmagy üçin jemgyýetiň hil alternatiwasyny üpjün etmegi maksat edinýär.Staffhli işgärler jemgyýetiň özüne çekijilik duýgusy bilen umumylaşdyrylan global markany döretmäge borçlanýar.Dünýäde ýokary abraý gazanan futbol aýakgaplaryny, boks aýakgaplaryny, gezelenç aýakgaplaryny we krossowkalaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşdik.DIFENO-nyň ösüşi, baý tejribe we ýetişen persennel bilen uzak we aýlawly ýolumyzyň şaýadydyr.

takmynan 5

Marka missiýasy

Klassiki we ajaýyp stili dizaýn etmek, öndürmek we marketing bilen täzeçillik we işjeň ulanyjy şekilleri bilen deňleşmek üçin özümizi bagyş etdik.
DIFENO-nyň döredilmegi gizlin sport ruhunyň täzeden döremegini we durmuşyň gujurly garaýşyny alamatlandyrar. Uzak möhletde bu işimiziň täze nesil üçin aýakgap sungatyny täzeden kesgitläp biljekdigine umyt edýäris.