Impulse reňkli tolkun çap etmekde täze “Difeno Futbol Fg Boot”

Gysga düşündiriş:

Difeno 2022 söz kubogy möwsüminde ýene-de çalt silos gülgüne geýýär.Sadio Mane üçin eksklýuziw neşir bilen birmeňzeş bezeg, Senegalyň futbolçysy bilen baglanyşykly jikme-jiklikleri ýok edýär, markanyň ähli oýunçylary olary geýip biler.

Reňk gök / kümüş / mämişi / gara / gülgüne


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

UPPER
Difenonyň “High Energy Return” diýip atlandyran sintetik materialy, gaty inçe material däl, has inçe däl, tutuş gurluşa gorag we suw geçirmeýän gatlak bilen örtülen we top bilen gowy täsir edýär.

CHASSIS
Has uly täsir galdyrmaga mümkinçilik berýän we “Fantom Fit” bilen utgaşdyrylan “Burrito” krujka ulgamy bilen ýokarky bir bölek, ýokary çeýeligiň hereketlerinde durnuklylygy we goldawy üpjün edýär.

OUTSOLE
Tutuş plastinka üçin üçburçluk taýajyklary we topuk meýdanyndaky diňe 2 taýajyklary öz içine alýan reaktiw we gaty daşky, ýokary tizlikli hereketleriň hemmesini çekmek üçin döredilen.

ÜÇIN TEKLIP EDIL. .R
Dar göwrümli we haýsy ýeňil ýokarky modelini gözleýän oýunçylar.Tizliginden has köp peýdalanjak boot.Tebigy otlar we iň soňky emeli ot öndürmek üçin.

Sargyt amallary

DifenoFutbol aýakgaplaryÖnümçilik maglumatlary

MOQ: 300 basgançak / reňk
Mysal üçin wagt: 2 hepde
Eltip beriş wagty: Adatça 40 gün
Marka: Difeno ýa-da Markaňyz
Gap: sumkaly guty, dizaýn üçin mugt
Usuly: 210519

Difeno, 17 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan sport aýakgap öndürijisi we eksportçysy

1. Elektron katalog üçin habarlaşyň, Mysal üçin maglumat ýygnaň
Müşderiden düşünje, dizaýn, materiallar, logotip we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlary ýygnarys.

2. Nusga almagyň jikme-jikliklerini tassyklaň
Taslama topary, nusga almazdan ozal ähli maglumatlary tassyklar.Soň bolsa tassyklamak üçin iberiň.

3. Sitata beriň
Müşderi nusgany tassyklandan soň.Bölüm bahasy we gowşuryş wagty üçin sitata berýäris.

4. Sitat tassyklamasy
Müşderi sargyt üçin bahany, gowşuryş wagtyny we mukdaryny tassyklar.Tölegiň tassyklanmagyndan soň önümçilik işine başlaýarys.

5. Önümçilik yzarlamasy
Sargyt gutaran wagtymyzy bereris, Önümçilik wagtynda täze amal üçin täzelenersiňiz.

6. Hil gözegçiligi
Gaplamazdan ozal 100% ýokary hilli bar aýakgap, islän wagtyňyz girişiňizi garşylaýarys.

7. Gaplamak we ibermek
Talabyňyza görä gaplap başlaýarys.Konteýner zakaz etmegiňize kömek ediň, köwşüňiziň çalt we gowy ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin ekspeditor bilen habarlaşyň.

8. Bahasy hyzmaty
Difeno wyiousdanly garaýyşly zawod. Bizde önümleriň hilini kepillendirýän 180 günümiz bar.Islendik meseläňizi çözmäge şat.Siziň üstünlikleriňiz biziň maksadymyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň