Badminton tennis aýakgaplary Erkekler açyk meýdanda açyk aýakgap raketbol skwaş woleýbol krossowka aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

Bu köwüş, aýaklaryň has tebigy egilmegine we oýunçylaryň has erkin hereket etmegine kömek edip bilýän çeýe ýokarky gurluşyk bilen bezelendir.Mikro perforasiýa bilen örtülen ýokary dem alýan meshden gurlupdyr.Bu perforasiýalar, gaçmaga mümkinçilik bermek bilen ýylylygyň, bugyň we çyglylygyň köpelmeginiň öňüni alýar, şeýle hem arassa howanyň akmagyna we ýakymly sowuklama duýgusy üçin aýakgabyň aýlanmagyna işjeň itergi berýär.

Reňk gara gyzyl / gök ýaşyl / çal mämişi

Dem alýan ýokary ýokarky - Täze duýgy, şemalladylýan aýaklar we çeýeligi üçin.

Sintetiki deri örtükleri - gowulaşan goldawy we çydamlylygy gowşuryň.

Adaty aralyk ulgamy - labyr aýakgaplary ygtybarly aýak.

Gaplanan dil - Derä garşy ýumşak duýulýar.

Aýyrylýan EVA Sockliner - Goşmaça rahatlyk üçin.

GEL Technology Midsole - ýumşak we bahar ribaundlaryny üpjün edýär.

Trusstik ulgam - Durnuklylygy we goldawy gowulandyrmak üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sargyt amallary

“Difeno” futbol aýakgaplarynyň önümçilik maglumatlary

MOQ: 300 basgançak / reňk
Mysal üçin wagt: 2 hepde
Eltip beriş wagty: Adatça 40 gün
Marka: Difeno ýa-da Markaňyz
Gap: sumkaly guty, dizaýn üçin mugt
Usuly: 1201

Difeno, 17 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan sport aýakgap öndürijisi we eksportçysy

1. Elektron katalog üçin habarlaşyň, Mysal üçin maglumat ýygnaň
Müşderiden düşünje, dizaýn, materiallar, logotip we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlary ýygnarys.

2. Nusga almagyň jikme-jikliklerini tassyklaň
Taslama topary, nusga almazdan ozal ähli maglumatlary tassyklar.Soň bolsa tassyklamak üçin iberiň.

3. Sitata beriň
Müşderi nusgany tassyklandan soň.Bölüm bahasy we gowşuryş wagty üçin sitata berýäris.

4. Sitat tassyklamasy
Müşderi sargyt üçin bahany, gowşuryş wagtyny we mukdaryny tassyklar.Tölegiň tassyklanmagyndan soň önümçilik işine başlaýarys.

5. Önümçilik yzarlamasy
Sargyt gutaran wagtymyzy bereris, Önümçilik wagtynda täze amal üçin täzelenersiňiz.

6. Hil gözegçiligi
Gaplamazdan ozal 100% ýokary hilli bar aýakgap, islän wagtyňyz girişiňizi garşylaýarys.

7. Gaplamak we ibermek
Talabyňyza görä gaplap başlaýarys.Konteýner zakaz etmegiňize kömek ediň, köwşüňiziň çalt we gowy ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin ekspeditor bilen habarlaşyň.

8. Bahasy hyzmaty
Difeno wyiousdanly garaýyşly zawod.Önümleriň hilini kepillendirýän 180 günümiz bar.Islendik meseläňizi çözmäge şat.Siziň üstünlikleriňiz biziň maksadymyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň